Welcome to BattleBonk

Patch History

Beta v1.3.1.0 / 2022.07.07 23:09 UTC+1

Beta v1.3.0.0 / 2022.07.04 18:00 UTC+1

Beta v1.2.0.5 / 2022.05.06 11:18 UTC+1

Beta v1.2.0.4 / 2022.05.04 11:21 UTC+1

Beta v1.2.0.3 / 2022.05.03 11:48 UTC+1

Beta v1.2.0.2 / 2022.05.02 23:07 UTC+1

Beta v1.2.0.1 / 2022.05.01 20:02 UTC+1

Beta v1.2.0.0 / 2022.05.01 18:44 UTC+1

Beta v1.1.1.1 / 2022.03.27 23:06 UTC

Beta v1.1.1.0 / 2022.03.26 17:56 UTC

Beta v1.1.0.0 / 2022.03.22 14:15 UTC

Beta v1.0.0.1 / 2022.02.04 21:53 UTC

Beta v1.0.0.0 / 2022.01.30 23:27 UTC

v1.062 / 2022.01.13 21:56 UTC

v1.061 / 2022.01.03 00:00 UTC

v1.06 / 2022.01.02 15:58 UTC

v1.05 / 2021.12.22 00:07 UTC

v1.041 / 2021.12.13 23:19 UTC

v1.04 / 2021.12.12 23:32 UTC

v1.032 / 2021.12.11 21:13 UTC

v1.031 / 2021.12.11 18:28 UTC

v1.03 / 2021.12.11 17:38 UTC

v1.021 / 2021.12.07 22:45 UTC

v1.02 / 2021.12.05 16:27 UTC

v1.01 / 2021.12.04 16:54 UTC

Cheems gonna bonk